top of page

Moje doświadczenie

 

Wśród przetłumaczonych przeze mnie tekstów w kombinacjach językowych PL-EN oraz EN-PL znalazły się m.in.:

 

w zakresie tłumaczeń prawnych i prawniczych:

 

- umowy, w tym rozbudowane umowy handlowe (np. umowa sprzedaży, umowa

o roboty budowlane, umowa o świadczenie usług, umowa leasingu, umowa menadżerska, umowa franchisingu, umowy najmu, umowy o pracę, umowa

o współfinansowanie inwestycji, ogólne warunki ubezpieczeń, ogólne warunki zakupu towarów, ogólne warunki dostaw, umowy o zachowaniu poufności);

- dokumenty korporacyjne, w tym dokumenty założycielskie spółek handlowych, uchwały, protokoły, odpisy z rejestrów;

- pisma procesowe (pozwy, odpowiedzi na pozew i inne) i orzeczenia sądowe (wyroki, postanowienia, nakazy zapłaty);

- decyzje administracyjne, np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

- wewnętrzne akty normatywne, np. polityka w zakresie mobilności pracowników międzynarodowej korporacji, procedura zakupu sprzętu linii lotniczych, księga jakości;

- obszerne fragmenty aktów prawnych, w tym np. ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i raportu kohezyjnego Komisji Europejskiej;

- akty stanu cywilnego, dyplomy uniwersyteckie, testamenty, pełnomocnictwa, gwarancje bankowe, gwarancje na towar (np. gwarancja na oprogramowanie);

- strony www kancelarii prawnych;

- poradniki dla przedsiębiorców dotyczące ochrony praw własności intelektualnej;

- regulaminy korzystania z usług sklepów internetowych;

- akty notarialne, w tym np. umowa sprzedaży nieruchomości;

- korespondencja biznesowa, w tym np. listy intencyjne, korespondencja w ramach negocjacji handlowych;

- opracowania naukowe z zakresu prawa energetycznego i ochrony środowiska;

- protokoły kontroli państwowego inspektora sanitarnego;

 

w zakresie tłumaczeń finansowych i ekonomicznych:

 

- akty prawne Europejskiego Banku Centralnego dotyczące polityki pieniężnej, systemów płatności i rozliczeń, środków płatniczych, stabilności rynku finansowego

i nadzoru bankowego;

- raporty miesięczne spółek giełdowych;

- opinie niezależnego biegłego rewidenta dotyczące sprawozdań finansowych;

- komunikaty prasowe agencji ratingowej dotyczące oceny ratingowej miast europejskich;

- rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi;

- umowa świadczenia usług na wykonywanie zleceń poza rynkiem zorganizowanym w zakresie kontraktów na różnice kursowe;

- indywidualna interpretacja podatkowa Ministra Finansów;

- projekt wytycznych dla zakładów ubezpieczeń Komisji Nadzoru Finansowego;

- opinia prawna w sprawie projektu nowelizacji podatku VAT;

- raport aktuarialny z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze;

- polityka rachunkowości dużego przewoźnika kolejowego.

 

 

 

bottom of page